บริการฝึกอบรม

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

กฎหมาย

รับรองระบบตามมาตรฐานสากล

ระบบความปลอดภัย

วิศวกรรม

ประชาสัมพันธ์

ตรวจและทดสอบลิฟต์

ตรวจสอบหม้อน้ำ

ตรวจและทดสอบรถยก

สินค้าของเรา

อุปกรณ์ PPE

อะไหล่ เครนและรอกไฟฟ้า

หนังสือ คู่มือความปลอดภัย

อุปกรณ์เซฟตี้

ประกาศขาย

โปรโมชั่น

บริการออกแบบติดตั้ง

เครน /ปั้นจั่น

หม้อน้ำ

เครื่องจักร

ลิฟต์

News

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563
การชี้แจง  พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่กฎหมายโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรองต่างๆ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่ผลกระทบต่อสถานการณ์                        ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 7 ง วันที่                        8 มกราคม 2564

การติดตั้งระบบระงับอัคคีภัยสำหรับพื้นที่จัดเก็บก๊าซปิโตเลียมเหลว ตามประกาศฯกระทรวงพลังงานงาน ที่จะบังคับใช้ในเดือน เมษายน 2564

 

บทความวิชาการ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2554  (ภาษาอังกฤษ)
กฎหมาย
กฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายอุตสาหกรรม
กฏหมายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ผู้ใช้บริการของเรา

Our strategic partners