บริการฝึกอบรม

ให้คำปรึกษาแนะนำ

รับรองระบบตามมาตรฐานสากล

ความปลอดภัย

บริการออกแบบติดตั้ง

เครน /ปั้นจั่น

นั่งร้าน

เครื่องจักร

บทความวิชาการ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
กฎหมาย
กฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายอุตสาหกรรม
กฏหมายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

หลักสูตรอบรม

บริการตรวจทดสอบ

ตรวจทดสอบลิฟต์

ตรวจสอบหม้อน้ำ

ตรวจทดสอบรถยก

สินค้าของเรา

อะไหล่ เครนและรอกไฟฟ้า

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์เซฟตี้

บริการทั่วไป

ศูนย์ความปลอดภัยฯ
เขตพื้นที่ ๑-๑๒

บทความวิชาการ

อบรมปั้นจั่น

NEWS

กระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ
พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับนักศึกษาจบใหม่ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ ความปลอดภัย ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563
การชี้แจง  พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่กฎหมายโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรองต่างๆ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่ผลกระทบต่อสถานการณทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 7 วันที่ 8 มกราคม 2564

การติดตั้งระบบระงับอัคคีภัยสำหรับพื้นที่จัดเก็บก๊าซปิโตเลียมเหลว ตามประกาศฯกระทรวงพลังงานงาน ที่จะบังคับใช้ในเดือน เมษายน 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ใช้บริการของเรา

Our partners