สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

กฎกระทรวงฯ สารเคมีอันตราย

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญ

กฎกระทรวงฯ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ ความร้อน แสง เสียง

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ การทำงานในที่อับอากาศ

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับงานประดาน้ำ

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ การตรวจสุขภาพลูกจ้าง

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ อันตรายจากการตกจากที่สูง

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงฯ กำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ดาวน์โหลด