บริการตรวจทดสอบ

      เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Machines & Equipments) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งหากเกิดเหตุชำรุด เสียหายอย่างกะทันหัน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การตรวจทดสอบสภาพเครื่องจักรกลในแต่ละประเภท จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

      วิธีการตรวจทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะของเครื่องจักรกลในแต่ละประเภท อทิเช่น การตรวจทดสอบปั้นจั่น การตรวจทดสอบเครื่องจักร การตรวจทดสอบหม้อน้ำ การตรวจทดสอบลิฟท์ และรวมไปถึงการตรวจทดสอบรถยกหรืออุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายที่มีกลไกลทำงานเฉพาะนั้น จะช่วยให้ท่าน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สิ่งที่ท่าน
1. เพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์อื่นๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ทราบถึงสถานะและสภาพเครื่องจักรอยู่เสมอ
e.g.
  • ทราบปัญหาเพื่อแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์
  • ช่วยคาดการณ์ระยะเวลาที่จะเกิดความเสียหายในระดับรุนแรง
  • ช่วยประเมินสภาพเครื่องจักรกล ก่อนที่จะหยุดซ่อมใหญ่
3. สนับสนุนแผนงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
4. เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหาย
5. สามารถวางแผนและตัดสินใจซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลได้อย่างเหมาะสม
6.เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และใช้งานได้เต็มกำลังความสามารถ
7.เพื่อให้เครื่องจักรมีสมรรถนะการทำงานสูง (Performance) ซึ่งการบำรุงรักษาจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งาน โดยอาศัยการปรับแต่งหรือซ่อมบำรุง
8.เพื่อให้มีความปลอดภัย (Safety) จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะถ้ามีการใช้งานเครื่องจักรที่ชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) เพื่อจัดทำข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้ทางนายจ้าง นำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ

บริการตรวจทดสอบปั้นจั่น

บริการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

บริการตรวจทดสอบฟอร์คลิฟท์

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริการงานซ่อมบำรุง

       ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) เพื่อจัดทำข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้ทางนายจ้าง นำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ