รับรองคุณภาพการให้บริการ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง
RTN SAFETY
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมปั้นจั่น 
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)
Operator, Signaler, Rigger and Controller of Overhead Cranes

                       ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

                       ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ แม้กระทั่งวิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ผลิตจำหน่ายส่วนใหญ่มีคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น) ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 

กำหนดการ (วันแรก)
หัวข้อ

08:30 น.-16:30 น.

ภาคทฤษฎี

 • ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม (Pre-Test)
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
  ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
 • มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
 • ถาม-ตอบข้อสงสัย
กำหนดการ (วันที่สอง)
หัวข้อ

08:30 น.-16:30 น.

ภาคทฤษฎี

 • การใช้สัญญาณมือ
 • การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
 • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
 • ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรม (Post-Test)

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 60%

กำหนดการ (วันที่สาม)
หัวข้อ

08:30 น.-16:30 น.

ภาคปฏิบัติ

** สำหรับผู้บังคับปั้นจั่น **

 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
   – การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

** สำหรับผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ** 

 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
  – การให้สัญญาณ
  – การผูกมัด
  – การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

** สำหรับผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น **

 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
  – การวางแผนการยกอย่างปลอดภัย
  – พิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่างวัสดุของสิ่งของที่จะยก
 • สรุปผลการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
 • มอบวุฒิบัตร