” เราจะพัฒนาหลักสูตรและการให้บริการฝึกอบรม ให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ด้วยแนวคิดการบูรณาการสื่อ และการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ” 

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (Thai version) , (English version), (Japanese version)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  (Thai version) , (English version),  (Japanese version)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Thai version) , (English version) , (Japanese version)

 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (Thai version) , (English version) , (Japanese version)

 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
 • การรับเหตุฉุกเฉิน กรณีรังสีรั่วไหล
 • การรับเหตุฉุกเฉิน กรณีหม้อน้ำระเบิด
 • การขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
 • การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 • ผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 • การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549
 • รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธี และหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • เทคนิคชี้บ่งอันตราย HAZOP เทคนิคจำเป็นที่ไม่ใช่เฉพาะโรงงานปิโตรเคมี
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
 • การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
 • กฎหมายใหม่เพื่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเตรียมการที่จำเป็น
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
 • สรุปประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องปฏิบัติตาม สำหรับ “ผู้บริหาร”
 • กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายการจัดการของเสีย
 • การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษา
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ประเภทรถหัวลาก
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับรถจักรยานยนต์
 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย
 • จิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับหัวหน้างาน
 • ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit System)
 • การจัดการระบบ Lockout & Tag-out ให้ใช้งานได้จริง
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การตรวจสอบความปลอดภัย
 • เทคนิคการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • การบริหารความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยและการสูญเสีย
 • มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
 • แนวทางการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
 • มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิด และร่างกฎหมาย
 • เทคนิคการควบคุมการทำงานเชื่อมและตัดโลหะอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เราอย่างปลอดภัย
 • ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันแท้จริง
 • เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ( 7 STEPS TO ZERO ACCIDENT )
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
 • การจัดการเหตุการณ์เฉียด” (Near Miss Management : CCCF)
 • การยศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การทำงานด้วยวิธีการ RULA
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การทำงานด้วยวิธีการ ROSA, OWRS, REBA และ OCRA
 • โรคจากการทำงานที่โรงงานควรทราบ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
 • แนวทางการควบคุมและแก้ไขปัญหาสภาพความร้อนในพื้นที่ทำงาน
 • การปฐมพยาบาล (First Aid)
 • วิธีปฏิบัติ และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
 • รวมเทคนิคการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • Safety Talk
 • เทคนิคการสื่อสารด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • หัวหน้างานกับความปลอดภัย
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • 3 ป เพื่อความปลอดภัย
 • จิตวิทยาในการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • .ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และกิจกรรม Walk Rally
 • การสร้างความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
 • พนักงานดีเด่นขององค์กร
 • การสร้างทีมงานและจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน กิจกรรม 5 ส กับการสร้างทีมงาน
 • การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงาน อย่างปลอดภัยและรักษาสิทธิของผู้ว่าจ้าง
 • การจัดการห้องพยาบาลในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนด EICC และแนวทางการตรวจประเมินตนเอง” (ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 9001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 14001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 45001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 45001
 • การจัดทำมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) : ISO 26000
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 9001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 45001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 45001″
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 • การตรวจประเมินภายใน รวมระบบ ISO 9001:2000, ISO 14001 และ ISO 45001
 • การนำเทคนิค KPI ไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพ
 • จิตสำนึกคุณภาพ
 • การสร้างระบบ KPI ในระบบ ISO 14001 และ ISO 45001
 • การนำ SA8000 และมาตรฐานแรงงานไทย มาประยุกต์ใช้
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมายและระบบบริหาร ISO 14001 และ ISO 45001
 • เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ในระบบ ISO 9001:2008/ISO 14001 และ ISO 45001
 •  

 • ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
 • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (4ผู้) สำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (4ผู้) สำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงเสาโทรคมนาคม)
 • การทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก : ขั้นพื้นฐาน : Rope Access Level 1
 • การทำงานที่บนสูงด้วยระบบเชือก : Rope Work & Access Technic Advance Level ll

 • เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จ
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน :ขั้นพื้นฐาน
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าตามมาตรฐาน British Standard
 • เทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (สำหรับงานก่อสร้าง)

 • ดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire in house )
 • ดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire ) อบรม ณ ศูนย์ฝึกฯ
 • การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (Fire Drill & Evacuation in house 100 %)
 • การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร
 • การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house )
 • การดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิงในอาคาร (Advance Fire Fighting)
 • บริหารทีมฉุกเฉินและการวางแผนการดับเพลิงและการค้นหาผู้ประสบภัย
 • ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับการควบคุมก๊าซรั่วและของเหลวไวไฟ Oil -GAS FIRE CONTROL ; oil & LPG)
 • เทคนิคการระบายควัน ก๊าซพิษ และการดำควัน (Positive Pressure Attack; PPA)
 • ทบทวนเพิ่มความรู้ พฤติกรรมไฟในอาคารและการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร
 • เทคนิคการค้นหาและกู้ภัย ในอาคารสูง(High Rise Search & Rescue)
 • การบริหาร ระบบบัญชาการฉุกเฉิน ณ.จุเกิดเหตุ (ระบบ ICS)
 • การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 • การเฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)
 • หลักการจัดทำแผนและป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวง
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
 • การรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกล้น รั่วไหล
 • กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายการจัดการของเสีย
 • มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
 • แนวทางการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
 • การจัดทำข้อมูลความปลอดภัยทางด้านสารเคมี MSDS
 • ติวเข้ม… เพื่อเป็น “บุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”
 • เทคนิคการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHS
 • ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS)
 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
 • แนวทางการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีในการทำงาน
 • ระเบียบข้อจำกัดการใช้สารอันตราย ภายใต้ระบบ REACH and VOCS
 • การขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย (Transportation of Dangerous Goods)
 • แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (มอก. 2547-2555)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรายละเอียดและหลักสูตร Update ทั้งหมดของเรา

    ☎️ 02-509-1140-41

    📱080-444-5454

    🌍 www.rtn.co.th

    📧 admin@rtn.co.th

    id line : rtnsafety