อบรมปั้นจั่น มีแผนการในการอบรมอย่างไรบ้าง?

                หลักสูตรอบรมปั้นจั่น ( Crane Training Course ) มีแผนการในการอบรมตามหลักสูตรครบองค์ความรู้ที่นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยมีแผนอบรมตามระยะเวลากำหนดและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

การอบรมปั้นจั่นได้ประโยชน์อย่างไร

สำหรับการอบรมปั้นจั่นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญในการเรียนรู้เพื่อหลักการปฏบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ถูกต้องการกฎหมายทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ทำหน้าที่การบังคับหรือให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมมาก่อนและมีใบรับรองชัดเจน เพื่อเป้าหมายความปลอดภัยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและช่วยลดความเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตในขณะทำงาน หากผ่านการอบรมและเป็นที่ยอมรับโดยมีใบรับรองการผ่านหลักสูตรอบรมจะช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากความสามารถส่วนบุคคล ( Personal abilities )หน้าที่การงานในส่วนนี้จะมีค่าความสามารถพิเศษให้ส่วนมากตามโรงงานหรือเขตก่อสร้างมักจะมีส่วนเงินค่าความสามารถมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัตินี้

หลักสูตรอบรมปั้นจั่นมีแบบแผนอะไรบ้าง

การเข้าร่วมหลักสูตรอบรมปั้นจั่นมีแบบแผนการสอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตามระยะเวลาที่ต่างกันออกไปคือ

 • อบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย
 • อบรมความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและชนิดของปั้นจั่น
 • อบรมความรู้เกี่ยวกับชนิดเชือก โซ่ ลวดสลิง อุปกรณ์ยกอย่างละเอียดทุกประเภท
 • อบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการใช้งานเครื่องปั่นจั่นอย่างถูกต้อง
 • อบรมทำความเข้าใจกับสาเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากปั้นจั่น
 • อบรมการใช้สัญญาณมือซึ่งเป็นไปตามหลักสากลโลก ( International hand signals )
 • อบรมการเลือกใช้อุปกรณ์ยกและการตรวจสอบเบื้องต้นพื้นฐาน
 • อบรมการวิธีผูกมัด การเคลื่อนย้ายสิ่งของ การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบสัญญาณมือกับผู้บังคับปั้นจั่นแต่ละชนิด แต่ละประเภท
 • ทดสอบการผูก การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องหรือไม่ และต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง
 • การพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยก การวิเคราะห์สิ่งของและการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมปั้นจั่นจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้โดยมีชนิดปั้นจั่นหลายแบบ ทำให้การ Training และการปฏิบัติจริงมีผลต่อระยะเวลาที่ต่างกันออกไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ส่วนประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการอบรมนอกเหนือจากองค์ความรู้และเข้าใจหลักวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยคุณจะมีหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้น รวมถึงการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทำให้การเข้ารับความรู้จากหลักสูตรการอบรมเป็นที่ยอมรับและช่วยต่อยอดหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าขึ้น ส่วนหนึ่งการอบรมจะได้รับการรับรองในสายอาชีพผ่านหลักสูตรการอบรมมาแล้ว หากมีการตรวจสอบจากกระทรวงก็มั่นใจได้