อบรมปั้นจั่น แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

                อบรมปั้นจั่นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต่อหน้าที่การงานทั้งการ Control การดูแล การบังคับเครื่องจักร รวมถึงการให้สัญญาณปั้นจั่น ตามหลักสูตรอบรมช่วยให้ใช้งานถูกวิธี ช่วยลดความเสี่ยงหรือการสูญเสีย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

อบรมปั้นจั่นเรียนรู้อะไรบ้าง

สำหรับการเข้ารับการอบรมปั้นจั่นในทุกวันนี้มี course หลักสูตรการอบรมให้บริการผู้ที่สนใจสามารถเข้าอบรมเรียนรู้ดังนี้

  • ผู้บังคับปั้นจั่น คือผู้ที่ได้รับการคุมหรือบังคับการทำงานของปั้นจั่น เพื่อให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะต้องผ่านการอบรมความรู้และผ่านการทดสอบและการควบคุมปั้นจั่นได้อย่างปลอดภัย
  • ผู้ให้สัญญาณแก้ผู้บังคับปั้นจั่น คือผู้ที่คอยทำ Hand signal ในการสื่อสารให้ผู้บังคับปั้นจั่นทราบ จะต้องได้รับการอบรมพร้อมกับผู้คุมปั้นจั่นเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเวลาที่อยู่หน้างานคงไม่สามารถตะโกนบอกได้จำเป็นต้องใช้สัญญาณมือเข้ามาช่วย
  • ผู้ยึดเกาะวัสดุ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ของการผูกมัดหรือต้องการยึดติดกับปั้นจั่น จะต้องเรียนรู้การขนย้ายอุปกรณ์หรือวัสดุต่าง ๆ เพื่อต้องการให้ยึดติดกับปั้นจั่นได้อย่างมั่นคงและถูกต้องตามหลักการ
  • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น คือการควบคุมสั่งการผู้บังคับปั้นจั่น ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยทั้งเรื่องน้ำหนักและการยึดเกาะให้มั่นคงไม่หลุดหล่นได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่

ประโยชน์ที่ได้รับการเข้าอบรมปั้นจั่น

การเข้ารับอบรมปั้นจั่นเพื่อตระหนักถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นไปตามหลักกฎหมายให้ได้มาตรฐานและการจัดการทางด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกเหนือจากความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดเหตุกาณณ์ไม่คิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลและเป็นที่ยอมรับและช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่าความสามารถส่วนบุคคล ทำให้การเข้ารับการอบรมจนจบหลักสูตรทุกท่านจะได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตร สามารถนำไปใช้งานในการต่อยอดสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนเองได้ รวมถึงการลดความเสี่ยงและการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากผผ่านหลักสูตรการอบรมจะช่วยลดอุบัติเหตุ ( Reduce accidents ) ให้กลายเป็นศูนย์ได้

ปัจจุบันการเข้ารับการอบรมปั้นจั่นได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นและการ Checking ก็เข้มงวดมากกว่าแต่ก่อน หากใครประกอบอาชีพและจำเป็นต้องใช้งานจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการคุมงานหรือการส่งสัญญาณมือ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ การอบรมมีหลักสูตรการเรียนรู้ครอบคลุมในทุกส่วน ทั้งนี้ช่วยลดความเสี่ยงและการควบคุมการสื่อสารอย่างถูกวิธีเพื่อลดอุบัติเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต