แผนฝึกอบรมปั้นจั่น

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ,ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ปั้นจั่น (เครน) ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ ที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักมาก โดยสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้การทำงานของปั้นจั่นจะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดังนั้นผู้ใช้ควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปั้นจั่น และปฏิบัติตามคู่มือการทำงานอย่างเคร่งครัด

      การฝึกอบรมปั้นจั่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสามารถตรวจสอบก่อนใช้งานและหลังใช้งานอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นในสถานประกอบกิจการของท่าน

เกณฑ์การฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมปั้นจั่น

สำหรับการฝึกอบรมปั้นจั่นนั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตรอบรมปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง ปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 6-7 กันยายน

วันที่ 13-14 กันยายน

วันที่ 20-21 กันยายน

วันที่ 4-5 ตุลาคม

วันที่ 18-19 ตุลาคม

วันที่ 25-26 ตุลาคม

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน

วันที่ 6-7 ธันวาคม

วันที่ 13-14 ธันวาคม

วันที่ 20-21 ธันวาคม

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 25

: รุ่นที่ 26

: รุ่นที่ 27

: รุ่นที่ 28

: รุ่นที่ 29

: รุ่นที่ 30

: รุ่นที่ 31

: รุ่นที่ 32

: รุ่นที่ 33

: รุ่นที่ 34

: รุ่นที่ 35

: รุ่นที่ 36

คลิ๊ก !เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท /ท่าน

 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตรอบรมปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 6-8 กันยายน

วันที่ 13-15 กันยายน

วันที่ 20-22 กันยายน

วันที่ 4-6 ตุลาคม

วันที่ 18-20 ตุลาคม

วันที่ 25-27 ตุลาคม

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน

วันที่ 6-8 ธันวาคม

วันที่ 13-15 ธันวาคม

วันที่ 20-22 ธันวาคม

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 25

: รุ่นที่ 26

: รุ่นที่ 27

: รุ่นที่ 28

: รุ่นที่ 29

: รุ่นที่ 30

: รุ่นที่ 31

: รุ่นที่ 32

: รุ่นที่ 33

: รุ่นที่ 34

: รุ่นที่ 35

: รุ่นที่ 36

คลิ๊ก !เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท /ท่าน

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น 

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 6 กันยายน

วันที่ 13 กันยายน

วันที่ 20 กันยายน

วันที่ 4 ตุลาคม

วันที่ 18 ตุลาคม

วันที่ 25 ตุลาคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน

วันที่ 15 พฤศจิกายน

วันที่ 22 พฤศจิกายน

วันที่ 6 ธันวาคม

วันที่ 13 ธันวาคม

วันที่ 20 ธันวาคม

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 25

: รุ่นที่ 26

: รุ่นที่ 27

: รุ่นที่ 28

: รุ่นที่ 29

: รุ่นที่ 30

: รุ่นที่ 31

: รุ่นที่ 32

: รุ่นที่ 33

: รุ่นที่ 34

: รุ่นที่ 35

: รุ่นที่ 36

คลิ๊ก !เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท /ท่าน

RTN SAFETY
พบกับเทคนิคการฝึกอบรมปั้นจั่นที่ไม่น่าเบื่อ สนุกได้สาระ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง
ที่นี่ที่เดียว
ฝึกปฏิบัติจริง ตามประเภทของงานลูกค้า
RTN SAFETY
เน้นฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฏี
RTN SAFTY
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการโต้ตอบ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะสอบถามในข้อสงสัย
RTN SAFETY
ฝึกอบรมปั้นจั่นโดยผู้มีประสบการณ์
ที่จะสามารถตอบคุณได้ในทุกๆคำถามทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
RTN SAFETY
สนุก ได้สาระ และนำไปปฏิบัติได้จริง
อบรมอย่างไรให้มีความสุข ที่นี่มีคำตอบ
RTN SAFETY
Previous
Next

อบรมปั้นจั่น โดยผู้ชำนาญการมืออาชีพ