แผนฝึกอบรมปั้นจั่น

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ,ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ปั้นจั่น (เครน) ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ ที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักมาก โดยสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้การทำงานของปั้นจั่นจะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดังนั้นผู้ใช้ควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปั้นจั่น และปฏิบัติตามคู่มือการทำงานอย่างเคร่งครัด

      การฝึกอบรมปั้นจั่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสามารถตรวจสอบก่อนใช้งานและหลังใช้งานอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นในสถานประกอบกิจการของท่าน

เกณฑ์การฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมปั้นจั่น

สำหรับการฝึกอบรมปั้นจั่นนั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตรอบรมปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง ปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 26-27 มกราคม

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์

วันที่ 9-10 มีนาคม

วันที่ 16-17 มีนาคม

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

คลิ๊ก !เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท /ท่าน

 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตรอบรมปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 26-28 มกราคม

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์

วันที่ 9-11 มีนาคม

วันที่ 16-18 มีนาคม

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

คลิ๊ก !เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท /ท่าน

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น 

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 26 มกราคม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 มีนาคม

วันที่ 16 มีนาคม

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

คลิ๊ก !เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท /ท่าน

RTN SAFETY
พบกับเทคนิคการฝึกอบรมปั้นจั่นที่ไม่น่าเบื่อ สนุกได้สาระ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง
ที่นี่ที่เดียว
ฝึกปฏิบัติจริง ตามประเภทของงานลูกค้า
RTN SAFETY
เน้นฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฏี
RTN SAFTY
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการโต้ตอบ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะสอบถามในข้อสงสัย
RTN SAFETY
ฝึกอบรมปั้นจั่นโดยผู้มีประสบการณ์
ที่จะสามารถตอบคุณได้ในทุกๆคำถามทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
RTN SAFETY
สนุก ได้สาระ และนำไปปฏิบัติได้จริง
อบรมอย่างไรให้มีความสุข ที่นี่มีคำตอบ
RTN SAFETY
Previous
Next

อบรมปั้นจั่น โดยผู้ชำนาญการมืออาชีพ