กำหนดการ

หลักสูตร

ระบบการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน

5-6 พฤษภาคม 2564

จป.หัวหน้างาน (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

1,950/ท่าน

11-12 พฤษภาคม 2564

จป.บริหาร (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

1,950/ท่าน

18-19 พฤษภาคม 2564

จป.บริหาร (English version)

Zoom Cloud Meeting

9,500/ท่าน

13-14 พฤษภาคม 2564

คปอ. (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

1,950/ท่าน

20-21 พฤษภาคม 2564

คปอ. (English version)

Zoom Cloud Meeting

9,500/ท่าน

5-7 พฤษภาคม 2564

จป.เทคนิค (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

3,500/ท่าน

6 พฤษภาคม 2564

 ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

2 มิถุนายน 2564

 ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

7 พฤษภาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

4 มิถุนายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

9 กรกฎาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

6 สิงหาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

10 กันยายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

20 เมษายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

8 มิถุนายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

22 เมษายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

13 พฤษภาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

10 มิถุนายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

30 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

21 พฤษภาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

18 มิถุนายน 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน