กำหนดการ

หลักสูตร

ระบบการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน

6-7 กันยายน 2564

จป.หัวหน้างาน (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

1,950/ท่าน

1-2 กันยายน 2564

จป.บริหาร (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

1,950/ท่าน

9-10 กันยายน 2564

คปอ. (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

1,950/ท่าน

15-17 กันยายน 2564

จป.เทคนิค (Thai version)

Zoom Cloud Meeting

3,500/ท่าน

9 กันยายน 2564

 ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

7 ตุลาคม 2564

 ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

10 กันยายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

8 ตุลาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

5 พฤศจิกายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zoom Cloud Meeting

1,500/ท่าน

12 ตุลาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

14 ธันวาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

16 กันยายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

21 ตุลาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

11 พฤศจิกายน 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

24 กันยายน 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

29 ตุลาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน

19 พฤศจิกายน 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Zoom Cloud Meeting

1,900/ท่าน