กำหนดการ

หลักสูตร

ระบบการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน

1-2 พฤศจิกายน 2564

1-2 ธันวาคม 2564

จป.หัวหน้างาน (Thai version)

จป.หัวหน้างาน (Thai version)

Microsoft Team

Microsoft Team

1,950/ท่าน

1,950/ท่าน

3-4 พฤศจิกายน 2564

8-9 ธันวาคม 2564

จป.บริหาร (Thai version)

จป.บริหาร (Thai version)

Microsoft Team

Microsoft Team

1,950/ท่าน

1,950/ท่าน

22-23 พฤศจิกายน 2564

16-17 ธันวาคม 2564

คปอ. (Thai version)

คปอ. (Thai version)

Microsoft Team

Microsoft Team

1,950/ท่าน

1,950/ท่าน

10-12 พฤศจิกายน 2564

15-17 ธันวาคม 2564

จป.เทคนิค (Thai version)

จป.เทคนิค (Thai version)

Microsoft Team

Microsoft Team

3,500/ท่าน

3,500/ท่าน

4 พฤศจิกายน 2564

2 ธันวาคม 2564

 ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

 ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

Microsoft Team

Microsoft Team

1,900/ท่าน

1,900/ท่าน

5 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Microsoft Team

Microsoft Team

1,500/ท่าน

1,500/ท่าน

19 พฤศจิกายน 2564

14 ธันวาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

Microsoft Team

Microsoft Team

1,900/ท่าน

1,900/ท่าน

11 พฤศจิกายน 2564

8 ธันวาคม 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

Microsoft Team

Microsoft Team

1,900/ท่าน

1,900/ท่าน

19 พฤศจิกายน 2564

 

17 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

Microsoft Team

Microsoft Team

1,900/ท่าน

1,900/ท่าน