แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 15 มกราคม 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 มีนาคม  2563

วันที่ 1 เมษายน  2563

วันที่ 13  พฤษภาคม  2563

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัย สำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร (Emergency management and Fire management for manager building)

**ฝึกอบรมในสถานประกอบการ**
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร 

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 16 มกราคม  2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
(Fire Drill & Evacuation) ทฤษฎี 3 ชม. ปฏิบัติ 1 ชม.
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร 

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 มกราคม  2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

การดับเพลิงพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
(Basic Fire Fighting Team)
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร 

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 มกราคม  2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

การดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
(Advance For Fire Fighting Team)
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร 

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน  2563

: รุ่นที่ 1

การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง
( Technique Fire Fighting in house )
**ฝึกอบรมในสถานประกอบการ**
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร 

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน  2563

: รุ่นที่ 1

การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัย
สำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร
(Emergency management and Fire management for manager building)
**ฝึกอบรมในสถานประกอบการ**
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร 

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563

: รุ่นที่ 2

ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)
 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN