แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564   

วันที่ 5 มิถุนายน 2564

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงพื้นฐาน สำหรับทีมผจญเพลิง

5,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  

วันที่ 15 มิถุนายน 2564  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

2,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

2,000/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564
 
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564
 
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง

12,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 มิถุนายน 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงเบื้องต้น

1,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงเบื้องต้น

1,500/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เราให้บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง ดังนี้ 
การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. 078
การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ (Fire Drill & Evacuation) ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.082

การดับเพลิงขั้นพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house)
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร

คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒