แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567

วันที่ 27-28 เมษายน 2567

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2567

วันที่ 28-29 กันยายน 2567

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567

วันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2567

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2567

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 8

รุ่นที่ 9

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 11

ดับเพลิงขั้นสูง : Advance fire

15,000/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567

รุ่นที่ 1

นักดับเพลิง : Fire fighter

4,500/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

ผู้เฝ้าระวังไฟ : Fire watch man

2,500/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 23 มีนาคม 2567

วันที่ 20 เมษายน 2567

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

วันที่ 15 มิถุนายน 2567

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

วันที่ 21 กันยายน 2567

วันที่ 19 ตุลาคม 2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 8

รุ่นที่ 9

ดับเพลิงขั้นต้น : Basic fire

2,500/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

เราให้บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง ดังนี้ 
บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2565-0003 , 0102-03-2565-0003

การดับเพลิงขั้นพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house)
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร

คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒