แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่  4 กันยายน  2563

วันที่  2 ตุลาคม  2563       

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2563
      
วันที่ 11 ธันวาคม  2563  

 

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12ดับเพลิงพื้นฐาน สำหรับทีมผจญเพลิง

4,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่  12 กันยายน  2563

วันที่ 10 ตุลาคม  2563      

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563
      
วันที่ 19 ธันวาคม  2563  

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

1,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่  15 กันยายน  2563

วันที่  20 ตุลาคม 2563     

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12


ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

1,500/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่  5-6 กันยายน  2563

วันที่  3-4 ตุลาคม 2563     

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน  2563

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563  

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12


ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง

12,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 12-13 กันยายน  2563

 

: รุ่นที่ 9

ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง

12,000/ท่าน

ศูนย์ฝึกบางเลน จ.นครปฐม

เราให้บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง ดังนี้ 
การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. 078
การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ (Fire Drill & Evacuation) ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.082

การดับเพลิงขั้นพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house)
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร