แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 6 มีนาคม 2564

วันที่ 3 เมษายน 2564       

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564   

วันที่ 5 มิถุนายน 2564

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงพื้นฐาน สำหรับทีมผจญเพลิง

5,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564      

วันที่ 19 เมษายน 2564

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  

วันที่ 15 มิถุนายน 2564  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

2,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564     

วันที่ 20 เมษายน 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

2,000/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564     

วันที่ 24-25 เมษายน  2564

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง

12,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 มิถุนายน 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงเบื้องต้น

1,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

ดับเพลิงเบื้องต้น

1,500/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เราให้บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง ดังนี้ 
การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. 078
การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ (Fire Drill & Evacuation) ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.082

การดับเพลิงขั้นพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house)
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร

คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒