แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ดับเพลิงพื้นฐาน สำหรับทีมผจญเพลิง

5,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

2,000/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ผู้เฝ้าระวังไฟ: Fire watch man

2,000/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564
 
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564
 
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง

12,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ดับเพลิงเบื้องต้น

1,500/ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 11 ธันวาคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ดับเพลิงเบื้องต้น

1,500/ท่าน

ศูนย์ฝึก BFAR บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เราให้บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง ดังนี้ 
การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. 078
การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ (Fire Drill & Evacuation) ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.082

การดับเพลิงขั้นพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house)
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร

คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒