แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่  18-20 กันยายน   

วันที่  25-27 กันยายน   

วันที่  2-4 ตุลาคม         

วันที่  16-18  ตุลาคม      

วันที่  29-31 ตุลาคม      

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน    

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน  

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน  

วันที่ 2-4  ธันวาคม          

วันที่ 11-13  ธันวาคม       

วันที่ 18-20 ธันวาคม      

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 26

: รุ่นที่ 27

: รุ่นที่ 28

: รุ่นที่ 29

: รุ่นที่ 30

: รุ่นที่ 31

: รุ่นที่ 32

: รุ่นที่ 33

: รุ่นที่ 34

: รุ่นที่ 35

: รุ่นที่ 36

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

Class No.01
ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย) 

 Class No.02 
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง ปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่  18 กันยายน   

วันที่  25 กันยายน   

วันที่  2 ตุลาคม         

วันที่  16  ตุลาคม      

วันที่  29 ตุลาคม      

วันที่ 6 พฤศจิกายน    

วันที่ 13 พฤศจิกายน  

วันที่ 27  พฤศจิกายน  

วันที่ 2 ธันวาคม          

วันที่ 11  ธันวาคม       

วันที่ 18  ธันวาคม      

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 26

: รุ่นที่ 27

: รุ่นที่ 28

: รุ่นที่ 29

: รุ่นที่ 30

: รุ่นที่ 31

: รุ่นที่ 32

: รุ่นที่ 33

: รุ่นที่ 34

: รุ่นที่ 35

: รุ่นที่ 36

ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN