แผนฝึกอบรมอัคคีภัย

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565

วันที่ 29-30 กันยายน 2565

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

การดับเพลิงขั้นสูง

15,000/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2565

 

: รุ่นที่ 2

นักดับเพลิง

4,500/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

ผู้เฝ้าระวังไฟ : Fire watch man

2,500/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

การดับเพลิงขั้นต้น

2,500/ท่าน

ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย Ckk Fire & Rescue Training Center จ.นครปฐม

เราให้บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง ดังนี้ 
การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. 078
การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ (Fire Drill & Evacuation) ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.082

การดับเพลิงขั้นพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ (Technique Fire Fighting in house)
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร

คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒