แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 7 กรกฎาคม

วันที่ 4 สิงหาคม

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 6 ตุลาคม

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 8 กรกฎาคม

วันที่ 5 สิงหาคม

วันที่ 9 กันยายน

วันที่ 7 ตุลาคม

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 15 กรกฎาคม

วันที่ 10 สิงหาคม    

วันที่ 16 กันยายน

วันที่ 21 ตุลาคม

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 18 มิถุนายน

วันที่ 23 กรกฎาคม

วันที่ 20 สิงหาคม

วันที่ 24 กันยายน

วันที่ 29 ตุลาคม

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 13 – 17 กันยายน

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 16 กรกฎาคม

วันที่ 11 สิงหาคม

วันที่ 17 กันยายน

วันที่ 22 ตุลาคม

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (WORKING AT HEIGHT)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 กรกฎาคม

วันที่ 19 สิงหาคม

วันที่ 23 กันยายน

วันที่ 28 ตุลาคม

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 6 สิงหาคม

วันที่ 10 กันยายน

วันที่ 8 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

: รุ่นที่ 10   

: รุ่นที่ 11

 คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 17 สิงหาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 14 ธันวาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

 คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting