แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 7 ตุลาคม

วันที่ 4 พฤศจิกายน

วันที่ 2 ธันวาคม

วันที่ 20 มกราคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

: รุ่นที่ 13

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 8 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

วันที่ 3 ธันวาคม

วันที่ 22 มกราคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

: รุ่นที่ 13

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 20 ตุลาคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน

วันที่ 16 ธันวาคม

วันที่ 26 มกราคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

: รุ่นที่ 13

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 21 ตุลาคม 

วันที่ 12 พฤศจิกายน

วันที่ 17 ธันวาคม

วันที่ 19 มกราคม 2564

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

: รุ่นที่ 13

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน  2563

วันที่ 11-15 มกราคม  2564

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การรับเหตุฉุกเฉิน กรณีแอมโมเนียรั่วไหล

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563

: รุ่นที่ 2

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN