แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 15 มกราคม 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 มีนาคม  2563

วันที่ 1 เมษายน  2563

วันที่ 13  พฤษภาคม  2563

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 16 มกราคม  2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 มกราคม  2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 มกราคม  2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 16-20 มีนาคม 2563

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน  2563

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การรับเหตุฉุกเฉิน กรณีแอมโมเนียรั่วไหล

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563

: รุ่นที่ 2

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN