แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 6 ตุลาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน

วันที่ 1 ธันวาคม

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 7 ตุลาคม

วันที่ 4 พฤศจิกายน

วันที่ 2 ธันวาคม

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Microsoft Teams

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 21 ตุลาคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน

วันที่ 10 ธันวาคม
(ยืนยันจัดอบรม)

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Microsoft Teams

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 29 ตุลาคม

วันที่ 19 พฤศจิกายน

วันที่ 24 ธันวาคม
(ยืนยันจัดอบรม)

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Microsoft Teams

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 ตุลาคม

วันที่ 12 พฤศจิกายน

วันที่ 9 ธันวาคม

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (WORKING AT HEIGHT)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 28 ตุลาคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน

วันที่ 16 ธันวาคม

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 8 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

วันที่ 3 ธันวาคม

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

: รุ่นที่ 12

 คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Microsoft Teams

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 14 ธันวาคม

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

 คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Microsoft Teams