แผนฝึกอบรมเซฟตี้

หลักสูตรเซฟตี้พิเศษ ,หลักสูตรเฉพาะทาง, หลักสูตรด้านการส่งเสริมทักษะ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่  11-15 พฤศจิกายน 

: รุ่นที่ 1

เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร

รายละเอียด

สถานที่

วันที่  18 กันยายน   

วันที่  25 กันยายน   

วันที่  2 ตุลาคม         

วันที่  16  ตุลาคม      

วันที่  29 ตุลาคม      

วันที่ 6 พฤศจิกายน    

วันที่ 13 พฤศจิกายน  

วันที่ 27  พฤศจิกายน  

วันที่ 2 ธันวาคม          

วันที่ 11  ธันวาคม       

วันที่ 18  ธันวาคม      

** ยืนยันจัดอบรมทุกรุ่น
ตามแผนที่ประกาศ **

: รุ่นที่ 26

: รุ่นที่ 27

: รุ่นที่ 28

: รุ่นที่ 29

: รุ่นที่ 30

: รุ่นที่ 31

: รุ่นที่ 32

: รุ่นที่ 33

: รุ่นที่ 34

: รุ่นที่ 35

: รุ่นที่ 36

ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น 

ศูนย์ฝึกอบรม RTN