แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 4-5 ตุลาคม

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน

วันที่ 1-2 ธันวาคม

วันที่ 11-12 ตุลาคม

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน

วันที่ 7-8 ธันวาคม

วันที่ 18-19 ตุลาคม

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน

วันที่ 13-14 ธันวาคม

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 6-7 ตุลาคม

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน

วันที่ 8-9 ธันวาคม

วันที่ 20-21 ตุลาคม

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน

วันที่ 15-16 ธันวาคม

วันที่ 27-28 ตุลาคม

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน

วันที่ 22-23 ธันวาคม

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

จป.บริหาร (Japanese version)

จป.บริหาร (Japanese version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 20-22 ตุลาคม

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน

วันที่ 15-17 ธันวาคม

วันที่ 27-29 ตุลาคม

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน

วันที่ 22-24 ธันวาคม

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

จป.เทคนิค  (English version)

จป.เทคนิค  (English version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 7-8 ตุลาคม

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน

วันที่ 16-17 ธันวาคม

วันที่ 21-22 ตุลาคม

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน

วันที่ 23-24 ธันวาคม

วันที่ 29-30 กันยายน

วันที่ 28-29 ตุลาคม

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)

คปอ.  (Japanese version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams