แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

1-2 กันยายน

8-9 กันยายน

15-16 กันยายน

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

3-4 กันยายน

10-11 กันยายน

17-18 กันยายน

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

7-9 กันยายน

21-23 กันยายน

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

9-10 กันยายน

21-22 กันยายน

17-18 กันยายน

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)