แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

2-3 พฤศจิกายน

9-10 พฤศจิกายน

17-18 พฤศจิกายน

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

4-5 พฤศจิกายน

11-12 พฤศจิกายน

19-20 พฤศจิกายน

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

4-6 พฤศจิกายน

11-13 พฤศจิกายน

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

4-5 พฤศจิกายน

23-24 พฤศจิกายน

2564

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)