แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

2-3 กรกฎาคม

14-15 กรกฎาคม

21-22 กรกฎาคม

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

9-10 กรกฎาคม

16-17 กรกฎาคม

23-24 กรกฎาคม

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

13-15 กรกฎาคม

20-22 กรกฎาคม

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

1-2  กรกฎาคม

20-21 กรกฎาคม

23-24 กรกฎาคม

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)