แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 1-2 มิถุนายน

วันที่ 5-6 กรกฎาคม

วันที่ 17-18 พฤษภาคม

วันที่ 7-8 มิถุนายน

วันที่ 12-13 กรกฎาคม

วันที่ 24-25 พฤษภาคม

วันที่ 14-15 มิถุนายน

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 11-12 พฤษภาคม

วันที่ 9-10 มิถุนายน

วันที่ 7-8 กรกฎาคม

วันที่ 18-19 พฤษภาคม

วันที่ 16-17 มิถุนายน

วันที่ 14-15 กรกฎาคม

วันที่ 27-28 พฤษภาคม

วันที่ 23-24 มิถุนายน

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

จป.บริหาร (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 21-23 มิถุนายน

วันที่ 14-16 กรกฎาคม

วันที่ 12-14 พฤษภาคม

วันที่ 28-30 มิถุนายน

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

จป.เทคนิค  (English version)

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 13-14 พฤษภาคม

วันที่ 10-11 มิถุนายน

วันที่ 8-9 กรกฎาคม

วันที่ 20-21 พฤษภาคม

วันที่ 17-18 มิถุนายน

วันที่ 15-16 กรกฎาคม

วันที่ 24-25 มิถุนายน

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)