แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 5-6 กรกฎาคม

วันที่ 2-3 สิงหาคม

วันที่ 6-7 กันยายน

วันที่ 12-13 กรกฎาคม

วันที่ 9-10 สิงหาคม

วันที่ 13-14 กันยายน

วันที่ 19-20 กรกฎาคม

วันที่ 16-17 สิงหาคม

วันที่ 20-21 กันยายน

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 7-8 กรกฎาคม

วันที่ 4-5 สิงหาคม

วันที่ 1-2 กันยายน

วันที่ 14-15 กรกฎาคม

วันที่ 18-19 สิงหาคม

วันที่ 8-9 กันยายน

วันที่ 23-24 มิถุนายน

วันที่ 21-22 กรกฎาคม

วันที่ 25-26 สิงหาคม

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

จป.บริหาร (Japanese version)

จป.บริหาร (Japanese version)

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 21-23 มิถุนายน

วันที่ 14-16 กรกฎาคม

วันที่ 28-30 มิถุนายน

วันที่ 21-23 กรกฎาคม

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

จป.เทคนิค  (English version)

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 8-9 กรกฎาคม

วันที่ 5-6 สิงหาคม

วันที่ 9-10 กันยายน

วันที่ 15-16 กรกฎาคม

วันที่ 19-20 สิงหาคม

วันที่ 16-17 กันยายน

วันที่ 24-25 มิถุนายน

วันที่ 22-23 กรกฎาคม

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)

คปอ.  (Japanese version)