แผนฝึกอบรม จป.คปอ.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กำหนดการ

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์

วันที่ 1-2 มีนาคม

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์

วันที่ 7-8 มีนาคม

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์

วันที่ 9-10 มีนาคม

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (Thai version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน  (English version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

จป.หัวหน้างาน (Japanese version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

กำหนดการ

หลักสูตร จป.บริหาร

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 20-21 มกราคม

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์

วันที่ 24-25 มกราคม

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์

วันที่ 27-28 มกราคม

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (Thai version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร  (English version)

จป.บริหาร (Japanese version)

จป.บริหาร (Japanese version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

กำหนดการ

หลักสูตร จป.เทคนิค

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์

วันที่ 23-25 มีนาคม

วันที่ 18-20 เมษายน

วันที่ 18-20 มกราคม

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์

วันที่ 28-30 มีนาคม

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (Thai version)

จป.เทคนิค  (English version)

จป.เทคนิค  (English version)

จป.เทคนิค  (English version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

กำหนดการ

หลักสูตร คปอ.

ลงทะเบียน

สถานที่

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์

วันที่ 3-4 มีนาคม

วันที่ 19-20 เมษายน

วันที่ 25-26 มกราคม

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์

วันที่ 10-11 มีนาคม

วันที่ 17-18 มีนาคม

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (Thai version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (English version)

คปอ.  (Japanese version)

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

 ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรม จป. คปอ. ประจำปี 2565

  ดาวน์โหลดใบสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์

     

   ลงทะเบียนผ่าน QR Code