เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรด้านความปลอดภัย

RTN SAFETY AND ENVIRONMENT CONSULTANT CO.,LTD

บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้นำด้านการสร้างความปลอดภัยแบบครบวงจร

ด้านการพัฒนาบุคลากร
(การฝึกอบรมและสัมมนา)

ด้านระบบมาตรฐานสากล (ISO)

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (การตรวจวัดและการตรวจทดสอบ)

การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย

การแปลเอกสาร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ตระหนักในเรื่องจริยธรรม ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์การ

พันธกิจ

สร้างความความปลอดภัยให้กับลูกค้าตามมาตรฐานสากล

มุ่งมั่นให้ทุกกิจกรรมได้รับการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย

ค่านิยมหลัก

Responsibility

ความรับผิดชอบที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควร

Teamwork

การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย

News

กระจายข่าวสารอัดเดตข้อมูลใหม่ของกฎหมาย ส่งข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคม

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นการบริหารที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสูด”

ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาการอบรมและสัมมนา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ประสบการณ์ของทีมงานวิทยากรและวิศวกรมากกว่า 20 ปี และลูกค้าที่เคยรับบริการจากบุคลากรของเรากว่า 1000 ราย เป็นประกันถึงคุณภาพงานบริการ

พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการในด้านอื่นๆ ให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ด้วยแนวคิดการบูรณาการสื่อ และการออกแบบหลักสูตร

การคำนวณและการตรวจและทดสอบตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย ในลักษณะ Safety Engineering Design ทำให้ทุกๆโครงการของบริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

Responsibility

ความรับผิดชอบที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควร Responsibility to do what is right and appropriate

Teamwork

การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย Fluent and familiar coordination

News

กระจายข่าวสารอัดเดตข้อมูลใหม่ของกฎหมาย ส่งข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคม
Distribution of new and accurate information of laws to society

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ พร้อมดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ และพัฒนาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. วิเคราะห์ความต้องการด้านฝึกอบรมของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้รับความพึงพอใจในด้านการบริการ โดยนโยบายดังกล่าวกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติ และได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งจัดการติดตาม และประเมินผลในการประชุม ตามระเบียบปฏิบัติ การทบทวนของฝ่ายบริหาร จากคณะกรรมการการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ( Management Committee)

4. ทางบริษัทฯ จะส่งเสริมความรู้ในการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยและวิชาการให้กับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริหารเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัย เช่น งานบุคคล งานบัญชี งานพัฒนาสังคม ฯลฯ