แบบรายงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  1. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 
  3. แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน
  4. แบบบันทึกการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
  5. แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ
  6. ตัวอย่างแบบตรวจความปลอดภัย 
  7. ตัวอย่างแบบการเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงาน
  8. แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานความปลอดภัย