ใบอนุญาตสถาบัน

ใบอนุญาตหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

   ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

   โดยสถาบันตระหนักถึงขั้นตอนปฏิบัติ และให้บริการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

    ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

   จาก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยของ คุณบูรณชัย จันทร์เจริญ และประสบการณ์ของทีมงาน,วิทยากร และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่จะการันตีคุณภาพบริการจากลูกค้าที่เคยรับบริการจากบุคลากรของเรากว่า 2,000 ราย จึงพัฒนาเป็นสถาบันด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยกำหนดงานบริการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยไว้ในหนึ่งเดียวกัน จนเกิดเป็นบริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนต์คอนซัลแตนท์ จำกัด

ใบอนุญาตหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน