admin

แผนอบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่น มีแผนการในการอบรมอย่างไรบ้าง?

                หลักสูตรอบรมปั้นจั่น ( Crane Training Course ) มีแผนการในการอบรมตามหลักสูตรครบองค์ความรู้ที่นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยมีแผนอบรมตามระยะเวลากำหนดและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

อบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่นคืออะไร

อบรมปั้นจั่น คืออะไร ? By RTN.CO.TH

                อบรมปั้นจั่นหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ทำงานร่วมกับเครนได้ตระหนักการทำงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นไปตามหลักสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักชีวอนามัยและความ Safety

อบรมปั้นจั่น

การอบรมปั้นจั่น อบรบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร

ปั้นจั่นหรือเครน เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่สำคัญในงานก่อสร้างต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้รอกและเสาเป็นหลัก แต่ทราบหรือไม่ว่าการที่ปั้นจั่นจะเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้นั้นใช่ว่าใครจะเป็นคนสั่งการก็ได้

อบรมปั้นจั่น

การฝึกอบรมปั้นจั่น สำคัญอย่างไร ?

การฝึกอบรมปั้นจั่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นในสถานประกอบกิจการ