admin

อบรมปั้นจั่น, อบรม จป

อบรมปั้นจั่น การฝึกต่าง ๆ เหมาะกับใคร ?

                อบรมปั้นจั่น ฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมบังคับปั้นจั่นหรือการส่งสัญญาณมือ ต้องได้รับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร รวมถึงผู้ประกอบการปั้นจั่น , นายจ้าง , Supervisor engineer หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

อบรมปั้นจั่น, ตรวจสอบเครน

อบรมปั้นจั่น ใครเป็นผู้อบรม ?

                อบรมปั้นจั่น ( Crane Training ) ใช้ใครเป็นผู้อบรมให้กับทุกคนซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรผู้ถ่ายทอดความรู้มาจากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยเป็นผู้มีเกียรติและคุณวุฒิ มีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม ทางกฎหมาย จากผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานจริงทุกคน

แผนอบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่น แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

                อบรมปั้นจั่นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต่อหน้าที่การงานทั้งการ Control การดูแล การบังคับเครื่องจักร รวมถึงการให้สัญญาณปั้นจั่น ตามหลักสูตรอบรมช่วยให้ใช้งานถูกวิธี ช่วยลดความเสี่ยงหรือการสูญเสีย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

แผนอบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่น มีแผนการในการอบรมอย่างไรบ้าง?

                หลักสูตรอบรมปั้นจั่น ( Crane Training Course ) มีแผนการในการอบรมตามหลักสูตรครบองค์ความรู้ที่นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยมีแผนอบรมตามระยะเวลากำหนดและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

อบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่นคืออะไร

อบรมปั้นจั่น คืออะไร ? By RTN.CO.TH

                อบรมปั้นจั่นหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ทำงานร่วมกับเครนได้ตระหนักการทำงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นไปตามหลักสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักชีวอนามัยและความ Safety

อบรมปั้นจั่น

การอบรมปั้นจั่น อบรบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร

ปั้นจั่นหรือเครน เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่สำคัญในงานก่อสร้างต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้รอกและเสาเป็นหลัก แต่ทราบหรือไม่ว่าการที่ปั้นจั่นจะเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้นั้นใช่ว่าใครจะเป็นคนสั่งการก็ได้

อบรมปั้นจั่น

การฝึกอบรมปั้นจั่น สำคัญอย่างไร ?

การฝึกอบรมปั้นจั่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นในสถานประกอบกิจการ