รายชื่อผู้อบรม

ชื่อหลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย

วันที่จัดอบรม :

สถานที่อบรม :

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน

1 นายสุวพร มาลยาภรณ์ บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

2 นางอำนวย ปัสสา บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

3 นายธันวา นพพิบูลย์ บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

4 นายชิณณวรรธน์ คำนันตา บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

5 น.ส.คุลิกา กลิ่นหอม บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด