รายชื่อผู้อบรม

ชื่อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่จัดอบรม :

สถานที่อบรม :

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน

1 นายวรวิทย์ จินดา บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

2 น.ส.สุพิชชา กระจ่างจิตร บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด