รายชื่อผู้อบรม

ชื่อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

วันที่จัดอบรม :

สถานที่อบรม :

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน

1 นายประมวล เดชจันทร์ บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

2 นายทนงศักดิ์ พรหมภักดี บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

3 น.ส.ปวีณา มีกรณ์ บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

4 น.ส.นิภาพร มอมหม่าย บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

5 นางอำนวย ปัสสา บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

6 นายชิณณวรรธน์ คำนันตา บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด