บริษัทโยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศ)จำกัด – ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์