ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น
RTN SAFETY
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น (ตามกฎหมาย)
Cranes Operator Review

                       ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

                       ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ แม้กระทั่งวิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ผลิตจำหน่ายส่วนใหญ่มีคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น ผ่านการอบรม และทำงานมาแล้ว เป็นระยะเวลา  2  ปี
– สถานประกอบการทีมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน
– กรณีที่มีการนำปั้นจั่นชนิด หรือลักษณะ ที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

กำหนดการ
หัวข้อ

08:30 น.-16:30 น.

ภาคทฤษฎี

 • ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม (Pre-Test)
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
  ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
 •  สาเหตุ และกรณีศึกษา การเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 • การสอบสวนหาเหตุ และวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังอบรม (Post-Test)
 • ถาม-ตอบข้อสงสัย
 • พิธีมอบวุฒิบัตร
 • ปิดการฝึกอบรม