บริการฝึกอบรมและสัมมนา

หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ตามกฎหมาย) และหลักสูตรเซฟตี้พิเศษ

หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น
 • การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
 • ความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย
 • การรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหก รั่วไหล
 • การรับเหตุฉุกเฉิน กรณีรังสีรั่วไหล
 • การรับเหตุฉุกเฉิน กรณีหม้อน้ำระเบิด
 • การขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
 • การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 • ผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 • การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549
 • รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธี และหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • เทคนิคชี้บ่งอันตราย HAZOP เทคนิคจำเป็นที่ไม่ใช่เฉพาะโรงงานปิโตรเคมี
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
 • การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
 • กฎหมายใหม่เพื่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเตรียมการที่จำเป็น
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
 • สรุปประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องปฏิบัติตาม…สำหรับ “ผู้บริหาร”
 • กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายการจัดการของเสีย
 • การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษา
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ประเภทรถหัวลาก
 • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับรถจักรยานยนต์
 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย
 • จิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับหัวหน้างาน
 • ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit System)
 • การจัดการระบบ Lockout & Tag-out ให้ใช้งานได้จริง
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การตรวจสอบความปลอดภัย
 • เทคนิคการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • การบริหารความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยและการสูญเสีย
 • หลักการออกแบบ การทำงานและการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • เทคนิคการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
 • แนวทางการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
 • มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิด และร่างกฎหมาย
 • เทคนิคการควบคุมการทำงานเชื่อมและตัดโลหะอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เรา…อย่างปลอดภัย
 • ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันแท้จริง
 • เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ( 7 STEPS TO ZERO ACCIDENT )
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
 • การจัดการเหตุการณ์เฉียด” (Near Miss Management : CCCF)
 • การยศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การทำงานด้วยวิธีการ RULA
 • การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การทำงานด้วยวิธีการ ROSA, OWRS, REBA และ OCRA
 • ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านสารเคมี MSDS
 • ติวเข้ม… เพื่อเป็น “บุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”
 • เทคนิคการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHS
 • ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS)
 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
 • โรคจากการทำงาน…ที่โรงงานควรทราบ
 • แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (มอก. 2547-2555)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)
 • แนวทางการควบคุมและแก้ไขปัญหาสภาพความร้อนในพื้นที่ทำงาน
 • แนวทางการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีในการทำงาน
 • การปฐมพยาบาล (First Aid)
 • วิธีปฏิบัติ และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
 • รวมเทคนิคการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • Safety Talk
 • เทคนิคการสื่อสารด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • หัวหน้างานกับความปลอดภัย
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • 3 ป เพื่อความปลอดภัย
 • จิตวิทยาในการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • .ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และกิจกรรม Walk Rally
 • การสร้างความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
 • พนักงานดีเด่นขององค์กร
 • การสร้างทีมงานและจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน กิจกรรม 5 ส กับการสร้างทีมงาน
 • การบริหารจัดการรถรับ-ส่งพนักงาน อย่างปลอดภัยและรักษาสิทธิของผู้ว่าจ้าง
 • การจัดการห้องพยาบาลในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนด EICC และแนวทางการตรวจประเมินตนเอง” (ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 9001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 14001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 45001
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนด ISO 45001
 • การจัดทำมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) : ISO 26000
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 9001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 45001
 • การตรวจประเมินภายใน มอก.
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
 • การตรวจประเมินภายใน รวมระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
 • การนำเทคนิค KPI ไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพ
 • จิตสำนึกคุณภาพ
 • การสร้างระบบ KPI ในระบบ ISO 14001 และ มอก.18001
 • การนำ SA8000 และมาตรฐานแรงงานไทย มาประยุกต์ใช้
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมายและระบบบริหาร ISO 14001
 • เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ในระบบ ISO 9001: ISO 14001