บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) – หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)