อบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่นคืออะไร

อบรมปั้นจั่น คืออะไร ? By RTN.CO.TH

                อบรมปั้นจั่นหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ทำงานร่วมกับเครนได้ตระหนักการทำงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นไปตามหลักสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักชีวอนามัยและความ Safety

หลักสูตรการอบรมปั้นจั่น

สำหรับหลักสูตรการอบรมปั้นจั่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน ว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างผู้ซึ่งบังคับปั้นจั่นได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีได้มีการประกาศเอาไว้ ทั้งนี้ยังรวมถึงผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่นหรือผู้ที่รับทำหน้าที่ในการควบคุมปั้นจั่น รวมถึงผู้รับทำหน้าที่ในการยึดเกาะวัสดุจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่นต้องมีใบรับรองหลักสูตรการอบรมตามกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารทางด้านความปลอดภัย ตาม Training course การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในปี พุทธศักราช 2552 หากมีการตรวจสอบ ผู้ว่างจ้างจะต้องพร้อมยินยอมให้ได้รับการตรวจสอบตามมอบหมาย

วัตถุประสงค์การอบรมปั้นจั่น

ตามหลักสูตรการอบรมปั้นจั่นมีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดดังนี้

  • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
  • ต้องการให้ทราบถึงลักษณะชนิด มาตรฐาน สัญลักษณ์ความปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะชนิดและประเภทของปั้นจั่นที่นำมาไว้ใช้งานในการก่อสร้างและงานภายในโรงงาน
  • เพื่อต้องการให้ทราบถึงลักษณะชนิดและประเภทของปั้นจั่นที่นำมาไว้ใช้งานทั้งเชือก , โซ่ , ลวดสลิง , อุปกรณ์ยก , หน้าที่การตรวจเช็คอุปกรณ์ การสังเกตลักษณะของอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  • เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตบทบาทหน้าที่ของผู้รับทำการบังคับปั้นจั่น หรือผู้ที่รับทำการให้สัญญาณปกผู้บังคับเครื่อง
  • เรียนรู้วิธีผูกมัดและการยก การเคลื่อนย้าย หรือรู้วิธีการประเมินน้ำหนักสิ่งของ
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณมือ ( Hand signal ) และรู้จักชนิดของปั้นจั่น
  • เข้าใจถึงสาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น รู้จักวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
  • กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับฝึกการอบรมใช้คุมเครื่องจักรในการก่อสร้างและในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมปั้นจั่น เพื่อมุ่งเน้นการให้อบรมและความรู้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน เพื่อเรียนรู้และนำเทคนิคความรู้ที่ถูกถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี มีความปลอดภัยต่อคนรอบข้าง นอกจากนี้การเข้ารับการอบรมมาจากผู้เชี่ยวชาญระดับ Professionnal เป็นผู้ทรงเกียรติและคุณวุฒิ โดยมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมกฎหมาย หลักสูตรการอบรมที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติด้วยตนเองจริง เป็นอีกหนึ่งการอบรมเพื่อเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นและนำมาองค์ความรู้ที่มีมาใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันการอบรมปั้นจั่นมีความสำคัญและเป็นไปตามหลักกฎหมายควบคุม การเข้ารับหลักสูตรอบรมโดยหลักวิศวกรรมประยุกต์เพื่อการทำงาน การดูแล การศึกษาเชิงกล เพื่อความปลอดภัยและวิศวกรรม โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกสอนพร้อมจบหลักสูตรและได้รับใบประกาศรับรองเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจในการคุมงานหรือการบังคับไดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น