บริการตรวจทดสอบปั้นจั่น


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ
พ.ศ.๒๕๕๒

ปั้นจั่น ” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง

“ การตรวจสอบ ” หมายความว่า การตรวจพิจารณาความเรียบร้อย ของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต

  “ การทดสอบ ” หมายความว่า การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร

   “ วิศวกร ” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

การจำแนกประเภท
ปั้นจั่นสามารถจำแนกได้ตามประเภทลักษณะของการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง
  พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
  พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

   

 • ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆ
  พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 1 ปี
  พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
  พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 50 ตัน ให้ตรวจทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

   

 • ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

เกณฑ์การทดสอบ

 • ปั้นจั่นใหม่
  ขนาดไม่เกิน 20 ตัน  ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
  ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน  ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย
 • ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว
  ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่าปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

แบบฟอร์มการตรวจสอบ
ตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • แบบ ปจ.1 : (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่)
  31 รายการ สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นขาสูง
 • แบบ ปจ.2 : (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่)
  42 รายการ สำหรับรถปั้นจั่น และเรือปั้นจั่น
ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ตรวจทดสอบตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คลิ๊กดูตัวอย่างรายงาน ปจ.1
ตรวจทดสอบรถปั้นจั่น
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554
คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างรายงานการตรวจทดสอบ
รับตรวจทดสอบเพื่อออกใบรับรอง ปจ.1 ปจ.2
รับตรวจทดสอบ้ำหนัก test-load พร้อมออกหนังสือรับรองโดยวิศวกร
Click Here
บริการตรวจทดสอบปั้นจั่น
คลิ๊ก
บริการตรวจทดสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ
พร้อมบริการ Test-Load
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคา 
โทรศัพท์ : 02-509-1140-41
มือถือ: 063-228-7791
E mail: admin@rtn.co.th