บริการฝึกอบรม

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

รับรองระบบตามมาตรฐานสากล

ความปลอดภัย

วิศวกรรม

หลักสูตรอบรม

ตรวจทดสอบลิฟต์

ตรวจสอบหม้อน้ำ

ตรวจทดสอบรถยก

สินค้าของเรา

อะไหล่ เครนและรอกไฟฟ้า

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์เซฟตี้

โปรโมชั่น

บริการออกแบบติดตั้ง

เครน /ปั้นจั่น

นั่งร้าน

เครื่องจักร

ลิฟต์

News

กระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ทำอย่างไรก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย  (ฉบับโรงงานอุตสาหกรรม)

 

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563
การชี้แจง  พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่กฎหมายโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรองต่างๆ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่ผลกระทบต่อสถานการณ์                        ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 7 ง วันที่                        8 มกราคม 2564

การติดตั้งระบบระงับอัคคีภัยสำหรับพื้นที่จัดเก็บก๊าซปิโตเลียมเหลว ตามประกาศฯกระทรวงพลังงานงาน ที่จะบังคับใช้ในเดือน เมษายน 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

บทความวิชาการ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2554  (ภาษาอังกฤษ)
กฎหมาย
กฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายอุตสาหกรรม
กฏหมายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ผู้ใช้บริการของเรา

Our partners